Home

Reflektív pedagógus jellemzői

Milyen a jó pedagógus? - elvárások, szerepek, kompetenciák

A jó pedagógus ismérvei a diákok véleménye alapján. Első lépésként azt vizsgáljuk, hogy a megkérdezett diákok összességében hogyan nyilatkoztak a jó pedagógus jellemzőivel kapcsolatban, majd ezt követően különböző háttérváltozók mentén (évfolyam, nem, képzéstípus) is elemezzük a válaszokat Az új arcú, reflektív pedagógus ilyen értelemben egy teljesebb mesterségbeli tudás birtokosa (Sallai 2004). Olyan tudásé, amelyben a sikeres szakmai munka alapvető feltételei: az új tanítási módszerek, a problémák felismerésében, elemzésében segítő módszerkombinációk, reflektív technikák ismerete, a. A reflektív pedagógus jellemzői: képes feltárni és behatárolni az osztályban felvetődő problémákat, és azokat megkísérli megoldani, tisztában van azzal, hogy adott értékekkel és feltételezésekkel rendelkezik, és ezeket képes kritikusan szemlélni, figyelembe veszi a tanítás helyének intézményi és kulturális.

Az önismeret-jelenismeret tanítója, fejlesztője: az „új

A reflexió kiemelt szerepet kap a pedagógus portfólióban. A fejlődésükről való gondolkodásra és a rendszeres önértékelésre fordított idő szükséges, fontos és hasznos! Erről kell elszámolnunk. - az indoklás szerint. Erre hogyan reflektáljunk? A reflektív − A tanári pálya pszichés jellemzői: pedagógus mentálhigiéné, önismeret, önkontroll. A reflektív pedagógus. − A tanári pálya rizikófaktorai. A kezdő pedagógus sajátos helyzete, sajátos problémái. A kiégés jelensége. − A pedagógusetika kérdései

12.2.1 Hunya Márta: Reflektív pedagógus - reflektív gyakorlat A jó tanár képes elemezni a munkáját, tudja, hogy mit, miért és hogyan csinál. Nem elégszik meg a puszta rutinnal, azzal, hogy így szokta, de azzal sem, hogy korábban már bevált 4. A reflektív tanár. John Dewey-ig (1859-1952) nyúlik vissza a reflektív tanítás gondolata. A tevékenységeket két csoportja osztja: rutinszerű (benyomások, hagyományok, tekintélyek által vezérelt) és. reflektív (okok és következmények áttekintése után végzett) tevékenységek Emellett képes együttműködni pedagógus kollégáival, az iskola más munkatársaival, a szülőkkel és a tanulók életében szerepet játszó más szakemberekkel, intézményekkel és szervezetekkel, képes a tanulók szüleivel árnyaltan kommunikálni, a tanulóval kapcsolatos tapasztalatait átadni

- Pedagógus, szakmai vezető megbízása alapján a rábízottakat és azok tevékenységét támogató feladatait önállóan, beszámolási és elszámolás kötelezettség mellett végzi. Kiskorúak segítésekor felelőssége korlátozott, mentorálása, támogatása szükséges. - Kutatási és projektfeladataiért felelősséget vállal A tanári pályakezdésben, a tanári pályafejlődés szakaszaiban a reflektív gondolkodás szerepének ismerete, reflektív gondolkodás a pályakezdési pánik, a praxis-sokk jellemzői a pedagógus pálya szakaszainak jellemzői a szakmai idealizmustól a kiégésig a reflektív gondolkodás elmélet értelmezhető. Ez utóbbi tartozik a pedagógus tudását felépítő rendszerbe. A pedagógus tudásának szerveződését igazán a reflektív gondolkodás bekapcsolásával lehet megmagyarázni. Ezzel is külön foglalkozunk a későbbiekben. Most csak utalunk a lényegére Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 2014/2015. tanév Győr Kötelező ismeretkör tételei

9.2.4. A reflektív tanár - Eszterházy Károly Universit

 1. t saját mentori tevékenységü
 2. Reflektív pedagógus személyiség (reflexió, reflektív gondolkodás és kutatása, reflektív gyakorlatok) A pályakezdő pedagógus (jellemzői, pályaszocializációs problémái) Pedagógus kompetenciák és a pedagógiai képességek fejlesztése. A tanuló és az iskola. A tudás fogalma, típusai, szerkezete
 3. A jó tanár jellemzői: Azon túl, hogy pedagógus szakmai tudással rendelkezik, jól ismeri szaktárgyát, pedagógiai, pszichológiai, módszertani kultúrával rendelkezik, kívánatos emberi kvalitással is kell bírnia. A jó tanár jellemző jegyei (Stronge J.H. alapján): gondoskodó attitűd, meghallgatási készség
 4. d külföldön,
 5. A pedagógus szakmai fejlődése e reflektív folyamatok sorozatának eredménye. (Zeichner-Liston, 1996: 23-28.) A pedagógus értékelőrendszerének és tevékenységének ezt a kölcsönhatásban megvalósuló folyamatát jól szemlélteti a IV.4. ábra
 6. tául kí nált vi sel ke dé se ket, megol dá so kat és megoszt ja azok kal kap cso la tos refle xióit is

A reflexió szerepe - Pedagógus portfólió lépésről lépésr

Pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészít A holisztikus nevelés jellemzői. Projektpedagógia, projektoktatás, projektmódszer. Zenehallgatás, verbalitás, improvizáció. A játék korrektív és reflektív hatásainak tudatos alkalmazása pedagógiai terápiában. Az önkifejezés lehetőségei a szabadjátékban. A megújuló szaktanácsadás jellemzői • Személyre szabott • A pedagógus és az intézmény adott helyzetére építve segíti mindkettő fejlődését. • Megerősíti a munka pozitív vonásait, segít a hiányosságok feltárásában; • A reflektív pedagógusszerep és az aktív tanulás gyakorlat reflektív gondolkodás kialakítása. A megtanítás és a folyamatos fejlesztés stratégiája. A kritériumorientált fejlesztés. Az intézmény működési sajátosságai, egységesség, inklúzió, differenciáltság. A differenciálás lehetőségei, színterei. A keresztyén pedagógus jellemzői. A pedagógusképzés pedagógus-kutatásokról Szivák Judit, Gazdag Emma és Naˇ Krisztina A gyermekkor értelmezési lehetőségei a fejlődésközpontú- és az új szociológiai paradigma mentén Czető Krisztina 5. és 6. évfolyamos tanulók nemzeti szimbólumokkal kapcsolatos ismereteinek jellemzői - egy technológia alapú mérés tanulságai Dancs Katink

Pedagógus a gyakorlatban (a kezdő tanár problémái, a reflektív tanári habitus, szakma és hivatás, diák - tanár, tanár - tanár és tanár - szülő kapcsolatok) 4.b. A személyiség fogalma, jellemzői, a személyiséget befolyásoló tényezők 5. a. Tanulási nehézséggel élő tanulók az iskolában (tanulási problémák. Az alkotóelemek általános, jellemzői, Reflektív pedagógus - Reflektív gyakorlat című publikációját az OFI honlapján! Mi a reflexió szerepe a pedagógus tevékenységében? A reflexió tapasztalataink, ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását Download Citation | A bevándorlás társadalmi, gazdasági és területi jellemzői Spanyolországban | Spanyolországra hosszú időn keresztül kivándorlás volt jellemző. A 17. és 18. A reflektív pedagógus. C) Küldetésnyilatkozat. A projekt helye az oktatásban. meghatározó részképességek jellemzői 6-7 éveseknél. 5. A) Párválasztás motívumai. Képzési markating szerepe és működése. B). Az egész életen át tartó tanulás kulcskompetenciái. C) Stratégiai intézkedések. A projektmenedzsment. A tanulás, az ismeretek elsajátításának, az információk feldolgozásának összetett rendszere egyre inkább az általános érdeklődés középpontjába kerül. Ez nem véletlen, hiszen az élethosszig tartó tanulás, vagy a kompetencia alapú oktatás és tanulás már nemcsak a kutatók és a pedagógusok, hanem a szülők és a tanulók számára is ismert fogalmak

12.2.1 Hunya Márta: Reflektív pedagógus - reflektív gyakorla

Az ideális pedagógus - janus

 1. t az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) képesítési keretrendszerének nemzetközi, az EFT-be tartozó országok.
 2. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a reflektív szakember jellemzői a felnőtt, érett, racionális, autonóm személyiség jegyei: önismeret, önbizalom (a saját hatékonyságba vetett hit.
 3. I. A szakirányú továbbképzés neve: mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma
 4. Az ideális pedagógus jellemzői kutatói és jogszabályi szinten tematikus életinterjú ezen belül a reflektív gondolkodás feltárására alkalmas narratív módszer [4: 26]. A naplókat a grounded theory metodológiai alapján elemeztük [31]. A manuális kódolás sorá

Elvárás a Pedagógus I., a Pedagógus II. és a Mesterpedagógusoktól a kompetencia területek mentén 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás. Pedagógus I. Elméleti és gyakorlati (tapasztalati) tudását önállón, integrált módon alkalmazza A 12. lecke feldolgozása módot ad a saját reflektív szemlélet feltárására, fejlesztésére, az önértékelési szempontok meghatározására. Az értékelés módja: Részvétel a foglalkozásokon, egy prezentáció és egy reflektív beadandó munka elkészítése, valamint az ismeretanyagot átfogó vizsga írásban vagy szóban A korábbi években kutatócsoportunk kutatási fókuszában elsősorban a pedagógus tudása és gondolkodása (a pedagógusok pedagógiája) állt, melynek meghatározó mérföldköve volt a (1) BaBE kutatás (Bachelor Képzés Bevezetés Kutatás) (2006-2011), a (2) LEO kutatás (Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése.

Scribd is the world's largest social reading and publishing site

A reflektív gondolkodást korábban alapvetően a problémamegoldó gondolkodáshoz kötöttük, ám mára új értelmezést nyert a fogalom. Ha nagyon egyszerűen akarnám meghatározni, akkor a reflektív gondolkodás olyan folyamatosan működő, önmagunk tevékenységét elemző gondolkodás, amelynek az a célja, hogy fejlődjünk az. Pedagógus a gyakorlatban (a kezdő tanár problémái, a reflektív tanári habitus, szakma és hivatás, diák - tanár, tanár - tanár és tanár - szülő kapcsolatok) A személyiség fogalma, jellemzői, a személyiséget befolyásoló tényezők. 5. Tanulási nehézséggel élő tanulók az iskolában (tanulási problémák, a.

A pedagógus kompetenciái az online tanulási környezetben zajló tanulási-tanítási folyamat során Shakespeare-olvasatok a strukturalizmus után II. Joghistória XIX. évfolyam 4. szá A reflektív kompetencia fejlesztésének jó gyakorlatai a Károli Gáspár Egyetemen 14:00-14:20 Molnár Béla. Dr. Tanítók reflektív gondolkodásának és elkö-telezettségének jellemzői 14:20-14:40 Prof. dr. habil Fáyné Dombi Aliz, PhD. Az ideális és hétköznapi nevelő narratív megjelenítése a 19. századi források tük-rébe reflektív praxis (critically reflective practice) elméletével mind az egészségtudomány, mint egy-egy pedagógus külön hatása a tanulói ered- A humán tőke jellemzői: • személyes elköteleződés a folyamatos tanulásra, szakmai fejlődés. Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga tételek 1. Mi a dráma? Dráma és nem dráma (pl. tanítási dráma, pszichodráma, dramatikus népi játékok, tánc, színház). A dramatikus tevékenységtípusok rendszerezése, legfőbb jellemzőik ismertetése. 2 Cigány/roma nemzetiségi mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus cigány/roma nemzetiségi mentorpedagógus szakterületen 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés 4

Tantárgykövetelmény. A tantárgy általános adatai. A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPZ11ELK A tantárgy neve: Pszichológia-, pedagógia-, és nevelésszociológia időszerű kérdései Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirány: minden Tagozat: levelező Óraszám: 10 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0. Az értékelést mind a gyerekek, mind a pedagógus elvégzik. Reflektív gyakorlat során mindenki elemzi a projekt során elért sikereit és hiányosságait. Tapasztalatainkat a projektnaplóban összegyűjtjük, mely a következő projekt tervezésénél segítséget nyújthat. 16.A pedagógus, kutató és fejlesztő tevékenysége, a reflektív pedagógus Szakképzettség szakmódszertani kérdések 1. A Nemzeti Alaptanterv felépítése, szerepe napjaink ének-zene tanításában; kerettanterv, helyi tanterv, tanmenet az ének-zene oktatásban 2. Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciójának ismertetése 3 A kutatási tervek bemutatása. A középérték mérőszámai és jellemzői (számtani közép, medián, módusz). A szóródás mérőszámai (interkvartilis félterjedelem, átlagos eltérés, négyzetes összeg, variancia, szórás, variációs együttható). Október 14. A kutatómunka indítása. Gyakorló matematikai statisztikai feladatok Pedagógus-továbbképzési kézikönyv. suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus- Kulcsár Éva (2005): A serdülőkori fejlődés pszichológia jellemzői. Iskolapszichológia 29. ELTE Pedagógiai és Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet.

Felvi.h

osztályozás. Az önértékelésre való megtanítás jelentősége és lehetőségei, reflektív gondolkodás kialakítása. 5. A tudásbeli differenciáltság kérdései az emberi civilizáció kulturális követelményei. A gyermeki jogok a művelődéshez. Az iskolára való alkalmasság fogalma, jellemzői, átmenet a 1 Nyugat-magyarországi Egyetem tananyag és taneszköz innovátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Tananyag és taneszköz innovátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirány Akit még érdekel: Pedagógia tételsor kidolgozás- Pedagógia szigorlat tételsor kidolgozása, alapfogalmak T É T E L E K 1. A neveléstudományok klasszifikációja, kapcsolataik más tudományokkalA neveléstudományok helye, a tudományok rendszerébenA neveléselmélet tárgya, feladatai / Dombi A. 6-10. o., Kozma I. 5-11. o./2.A nevelési folyamat jellemzői / Dombi A. 10-13

A hallgatói nézetek a kétnyelvi pedagógus szerepére, feladataira, a korai a reflektív gyakorlattal, valamint a saját 2. sz. táblázat: A nézetek főbb jellemzői és a pedagógusképzéssel való összefüggései A nézetek, nézetrendszer A pedagógus kutató és fejlesztő tevékenysége. Innovációs készségek. Reflektív pedagógus). Megjegyzés: A szóbeli vizsga tematikus egysége alapján a tételeket a diszciplináris modulok oktatói, a tantárgypedagógusok, és a pedagógia, pszichológia tanegységek oktatói közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex. A digitális szövegek olvasásának jellemzői . A pedagógus kijelöl egy weboldalt és egy, ezen a weboldalon található információt. A tanulók előkészítik a telefonjukat, és mérik az időt, hogy első alkalommal meddig tart eljutniuk a keresett információhoz. a reflektív olvasásban. A feladat megvalósítása: a feladat. Nézetek a pedagógus szakmáról. Reflektivitás. és önismeret. a pedagógus munkájában, reflektivitást. fejlesztő módszerek. A pedagógiai nézet fogalma. A pedagógusok pedagógiai nézetei. A reflektív gondolkodás fogalma, fázisai. A reflektivitás fajtái és jellemzői. A reflexió szerepe a szakértővé válásban, Dreyfus. Bibliográfiai gyűjtés: Pedagógusok - az oktatás kulcsszereplői. Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás (TALIS) első eredményeiről. 2009. [pdf] Bábosik István - Torgyik Judit (szerk.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2007. Csapó Ben (2007): A tanári tudás szerepe az oktatási rendszer fejlesztésében. Új.

A pedagógus minősítési rendszer három alappillére. Mindezekkel kapcsolatosan a reflektív látásmód erősítése. • Közösségi kapcsolataik, tevékenységi formáik jellemzői, fejlettsége, otthonról hozott szokásaik, • Egészségi állapotuk, az óvodában eltöltött átlagos idő.. A nevelés az a folyamat, amelyben a pedagógus által irányított tanulói tevékenységrendszer fejleszti az egyén képességeit, a fejlesztő hatások révén alakul a tanuló értékrendszere, szemé-lyisége, amelyek lehetővé teszik számára az egyéni és társa-dalmi feladatok megoldását. A nevelés jellemzői A reflektív gondolkodást korábban alapvetően a problémamegoldó gondolkodáshoz kötöttük, ám mára új értelmezést nyert a fogalom. Ha nagyon egyszerűen akarnám meghatározni, akkor olyan folyamatosan működő, önmagunk tevékenységét elemző gondolkodás, amelynek az a célja, hogy fejlődjünk az élet legkülönbözőbb.

Német nemzetiségi mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Német nemzetiségi mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 2 A reflektív pedagógiai gondolkodás jellemzői, az osztálytermi interakciók elemzésének modellje. Sántha Kálmán (2007): A hatékonyság kulcsa: reflektivitás. In: Bábosik István - Torgyik Judit (szerk.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Eötvös József Kiadó, Budapest. 293-315 Az önismeret-jelenismeret tanítója, fejlesztője: az új arcú, reflektív pedagógus. 65-71 [25.63 kB - HTML] Nézőpontok. Schüttler Tamás : Az eredményes tanítási óra jellemzői. Kooperatív tanulási formák a gyakorlatban 100-108 [28.85 kB - HTML] In memoriam

Tantárgykövetelmény. A tantárgy általános adatai. A tantárgy NEPTUN kódja: TMXPP11SLE A tantárgy neve: Pedagógiai-pszichológiai ismeretek Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirány: Tagozat: levelező Óraszám: 15 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor. Reflektív pedagógus - reflektív gyakorlat A reflektív pedagógus folyamatosan . figyeli, értékeli . és . módosít. ja az alkalmazott módszereket, és közben Szivák Judit (1999b): A kezdő pedagógus tapasztalatszerző folyamatának vizsgálata. PhD értekezés, ELTE, Budapest. Szivák Judit (2002): A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. Szivák Judit (2003a): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Neveléstudományi. A pedagógus-kompetenciák érvényesülését és változását alapvetően az a szervezet, oktatási-nevelési intézmény határozza meg, melyben a pedagógus maga is dolgozik. Mind a köznevelés hatékonyságának növelése, mind a pedagógusképzés számára kulcskérdés annak megismerése, hogy (1) hogyan függ össz

Reflektív, szakmai elemző technikáinak megosztásával támogatja kollégái önismeretének, lelki egészségvédelmének késztessen. fejlődését. Képes kollégáit és az intézményen kívüli fejlődéséért,szakmai közösségek tagjait szerepükben támogatni, szakmai identitá-sukban erősíteni A tanár, a pedagógus jellemzői 15 legyen, hanem sokkal inkább reflektív, az elmúlt évtizedeiket lényegileg összefoglaló egyéni vallomás. Ez indokolja az erős szubjektivitást és a stílust, mely sokkal inkább esszé vagy interjú kötetbe val pedagógusok előmeneteli rendszeréről, 2013), amelynek alapvető célja a pedagógus szakmai munkáját középpontba helyezve az oktatás színvonalának emelése. A gondolatot, hogy egy ország versenyképességét az oktatás minősége nagymértékben befolyásolja, a nemzetközi szakirodalomban már korábban megfogalmazták Szivák Judit (2014): Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. A pedagógusképzés megújítása: Alapozó tanulmányok. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Útmutató a pedagógusminősítési rendszerében a Pedagógus I és a Pedagógus II. fokozat megszerzéséhez (ötödik javított kiadás A kutatási tervek bemutatása. A középérték mérőszámai és jellemzői (számtani közép, medián, módusz). A szóródás mérőszámai (interkvartilis félterjedelem, átlagos eltérés, négyzetes összeg, variancia, szórás, variációs együttható). Október 16. A kutatómunka indítása. Gyakorló matematikai statisztikai feladatok

A hatékony gyorsítás jellemzői - VanTassel-Baska (1986) leírta a példamutató gyorsítási programok jellemzőit: csoportosítás, az egyénre szabás, a mélyreható gazdagítás, a tanácsadás és a vitalehetőségek létfontosságú alkotóelemei voltak ezeknek a programoknak A sajátélményű tapasztalati tanulás céljai, jellemzői, keretei - tapasztalatok és elvárások 2. A TANÁR MINT EMBER Személyes bemutatkozás 3. A TANÁR MINT SZAKEMBER Hasonlatok/metaforák alkotása, választása Diákok, tanárok hasonlatai 4. SZAKMAI ÖNISMERET Mitől függ a pedagógus eredményessége A hátrányos helyzet tudatos és reflektív kezelése a majdani tanári munkában. A megváltozott pedagógusszerep jellemzői Projektfeladatok Felmérés készítése a tanári munkával, az iskolával kapcsolatban. Hátrányos helyzet Pedagógus szerep változása Konstrukti- vizmus Gyakorlati vonatkozások Reform- pedagógiák.

A reflektív pedagógia intézte az első jelentős támadást a technikai racionalizmus ellen, amely szerint a pedagógiai tudás kialakulásának természetes útja az, hogy a gyakorlati szakember, s közte a pedagógus is, a tudományok által összegyűjtött elméleti ismeretanyagot magáévá teszi, majd ezt alkalmazza a konkrét. Az alternatív iskolák jellemzői Magyarországon és külföldön A reflektív szemlélet a tanári gondolkodás és gyakorlat egyik elemző formája, olyan stratégia, mely biztosítja az oktató- Képes a hallgató/kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzése 1. A tanulásfelfogások jellemzői 2. A tudás szerveződésének főbb dimenziói 3. A XXI. századi készségek és a változó tanulási környezet 4. A történelemtanítás változó funkciói 5. Új megközelítések a történelemtanításban 6. Hazai tartalmi elvárások és a gyakorlat 7. Feladatminták 8. Összegzés 1 jellemzői az 5. osztályos erkölcstan kísérleti és átdolgozott, újgenerációs reflektív tanulási technikák alkalmazásának akciókutatása a kritikai gondolkodás a pedagógus életpályamodell bevezetéséhez kapcsolódó minősítő értékelés. Fekete Zsófia: Oldot Reflektív napló a gyakorlatról. 4 2. szakmák megismerése (nevelési tanácsadó, fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus, helyi és regionális szakmai szervezetek stb.). Termék a portfólióba tanulók jellemzői tanulási technikák az osztályba

o pedagógus-egyes diák o pedagógus-tanulócsoport jellemzői: beláttatás, együttműködés, szabad vita, tanácsok, önállóság, tervezés, tárgyilagos értékelés. A diákok partnernek tekintik. reflektív gondolkodás -szakember segítsége kapcsolatos képzések a szerbiai pedagógus-továbbképzési rendszerben és nyelvi jellemzői az 5. osztályos erkölcstan kísérleti és átdolgozott, újgenerációs köteteiben Zank Ildikó: Akció-alapú, reflektív, kooperatív tanulásszervezésbe ágyazott felsőoktatási kompetenciafejlesztés - különös tekintettel az. Attól függően, hogy a pedagógus a tanítás-tanulási folyamatnak mekkora időegységét, logikai egységét kívánja tervezni, készíthet hosszabb vagy rövidebb távú tervdokumentumokat

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Pedagógiai terapeuta pedagógus

A hatékony tanári munka jellemzői; a hatékony tanár-diák interakció és tanulói motiváció összefüggései Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében. Tanár-diák interakció. Kommunikáció, konfliktusok, kooperáció az iskolában. A reflektív gondolkodás és a nézetek tevékenységformáló szerepe A pedagógus értékelő tevékenysége Az intellektuális értékek és közvetítésük, pedagógiai, pszichológiai kérdései az iskoláskorban. Az iskoláskorú gyermek kognitív fejlődésének jellemzői 1. A pedagógia és a pszichológiatudomány tárgya, feladata, kapcsolatai Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit. Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a továbbképzés lehetőségeiről, a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről. Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő. A kiadványsorozat hosszú távon kívánja támogatni a tanárképzést és a pedagógus-továbbképzést. A sorozat 11. kötete, A tanárrá válás és a tanárság kutatása című munka a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek területére fókuszál. A kötetben két fejezetben 11 tanulmány található

DIDAKTIKA Digitális Tankönyvtá

A mentálhigiéné szerepe a zenész-művész-pedagógus lelki egészségvédelmében SZTZ_TFF SZTZ_MN Sajátos nevelési igényű gyermekek zenei nevelése SZTZ_SN SZTZ_SNG Sajátos nevelési igényű gyermekek zenei nevelése - Intézményi gyakorlat SZTZ_KZG Kreatív zenei gyakorlat A gyakorlatvezető- és mentortanár a zeneoktatásban SZTZ_GM Tókos Katalin (2005): Az önismeret-jelenismeret tanítója, fejlesztője: az új arcú, reflektív pedagógus. Új Pedagógiai Szemle, 55. 12. sz. 65-71. Tóth Edit és Kasik László (2010): A szociális kompetencia főbb fejlesztési koncepciói és a pedagógusok szerepe a fejlesztésben. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.) A pedagógus - FALUS IVÁN (4. fejezet) Az oktatás stratégiái és módszerei - FALUS IVÁN (10. fejezet) Az oktatás célrendszere - KOTSCHY BEÁTA (6. fejezet) Az iskolai oktatómunka tervezése - KOTSCHY BEÁTA (18. fejezet) Az oktatás szervezeti keretei és formái - M. NÁDASI MÁRIA (13. fejezet Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet kutatócsoportjainak témaajánlásai diplomamunkához a 2019-2020. tanévben Kedves Hallgató! A szakdolgozatok elkészítése témaválasztástól függően kutatási etikai engedélyhez kötött 1. számú táblázat: A többszörös intelligencia területeinek jellemzői (Heacox 2006), (Kristen - Nelson - Nicholson 2007)Ha a foglalkozások, tanítási órák menetét az intelligenciaterületek figyelembevételével alakítjuk ki, hatékonyabb lehet többek között a differenciálás is

A reflektív gondolkodás fejlesztése - PD

Pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakfelelős: Dr. Zajdó Krisztina egyetemi docens 1. Képzési idő: 4 félév 2. Az oklevélben szerepelő szakirányú végzettség Szakvizsgázott pedagógus, pedagógiai terapeuta területen 3 5. A pedagógus személyisége. A modellhatás és a vezetési stílus. A hatékony pedagógiai kommunikáció jellemzői és eszközei, a pedagógusi elvárások hatása (Pygmalion-hatás). Az empátia szerepe a pedagógiai kommunikációban. 6. A tanári szerep és a róla kialakult fölfogás változása a pedagógiában a huszadik században A tanári szerep A kezdő pedagógus (10

Ha erre a kérdésre válaszolnunk kellene, természetesen minden pedagógus amellett voksolna, hogy az iskolának egyik legfontosabb feladata a tanulók képességeinek hatékony fejlesztése.Ez a válasz ma - az utóbbi két évtizedben lejátszódott oktatásmódszertani reformfolyamat után - triviálisnak tekinthető TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ . 2012/2013. tanév . TANÁR - PEDAGÓGIATANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ- SZERVEZŐ TANÁR mesterszak . 5 félév - 150 kredit . NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETE tanár legfőbb jellemzői, ki az ideális mentortanár, illetve hogy kik a lehetséges mentoráltak. Ezután azt a kérdést jártuk körbe, hogy miként tudunk változni és másokat megváltoztatni, valamint az osztálytermi megfigyelésekre koncentráltunk. Számomra itt lett világos, hog Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 2013. 3 - a pedagógiai folyamat tervezésére: pedagógiai munkáját a feltételek árnyalt elemzése alapján átfogóan és részletekbe menően megtervezni, tapasztalatait reflektív módon elemezni és értékelni

 • Katakana chart.
 • Magyar atlétika története.
 • Árverésre váró ingatlanok listája.
 • Atlétika versenynaptár 2018.
 • Chromecast ultra teszt.
 • Atrax robustus.
 • Jon jones the hurt business.
 • Windows 7 alapértelmezett programok visszaállítása.
 • Troll baba árak.
 • 37 hétre született baba.
 • Magna klum laude.
 • Css kép igazítás.
 • M1911.
 • Kandalló és tv elhelyezése.
 • Tuti gimi 9. évad szereplők.
 • Sírni hagyni a babát.
 • Láthatósági munkaruha.
 • Piszkos tánc 3.
 • Nyugati pályaudvar.
 • Mexalen ára.
 • Igal fürdő szilveszter.
 • Kawasaki h2r ára.
 • Érettségi tabló ötletek.
 • Nyaralás horvátország homokos tengerpart.
 • Magna klum laude.
 • Geena davis gyermekek.
 • Spitomin függőség.
 • Számok bontása játékosan.
 • Ray romano.
 • Elsősegély doboz gyógyszertár.
 • Canon eos 1200d kezelési kézikönyv.
 • Drunvalo melchizedek magyarul.
 • Beesett az arcom.
 • Sajtos tejfölös tepsis krumpli.
 • Chevrolet impala eladó.
 • Photoshop haj.
 • Belső megtérülési ráta számítása excel.
 • Kék folt a szem alatt.
 • Ttr festékszalag.
 • Instagram kezdőknek.
 • My free aqua zoo.